Nuôi tôm rất kinh tế nhưng nếu nuôi không khéo tôm chết hàng loạt mất trắng cả vụ nuôi. Sau đây là hướng dẫn xử lý chất thải ao tôm cho bạn nuôi tham khảo. Quản lý điều kiện nền đáy ao Trước khi đi vào hướng dẫn xử lý chất thải ao nuôi tôm,