Xử lý chất thải đô thị luôn là bài toán khó làm đau đầu giới chức các tỉnh thành khi khối lượng chất thải cứ tăng nhanh vòn vọt cùng sự gia tăng dân số. Nguyên chất thải sinh hoạt đã có đến 37 nghìn tấn/ngày! Đó là báo cáo cho thấy từ năm 2015.